Chcia?bym zaprezentowa? zestaw wysp umo?liwiaj?cych kreowanie dowolnego terenu zawieraj?cego wod?.
Ca?y pomys? opiera si? nie na robieniu rzeki lub jeziora lecz odwrotnie na ustawianiu "wysp" reprezentuj?cych grunt sta?y. W tym celu potrzebujemy b??kitny (wodny) blat, w Staromiejskim Domu Kultury dysponujemy takimi dwoma, oraz szereg r?nokszta?tnych "?atek" reprezentuj?cych ziemi?.
Do wykonania wysp wykorzysta?em tkanin? w kolorze jasnobr?zowym. Na jej odwrocie narysowa?em interesuj?cy mnie kszta?t, nast?pnie przesmarowa?em go klejem i pozwoli?em wyschn??. Ten etap jest niezb?dny by zapobiec rozwarstwianiu si? tkaniny. Dzi?ki temu niezale?nie od kierunku ci?cia rant zabezpieczony jest klejem, a kraw?d? materia?u nie ciapie si?. Na koniec wyci??em wysp?.
Wszystkie "?atki" s? nie wi?ksze ni? format A3 (29,7 x 42,0 cm), by przechowywanie by?o ?atwe, a dowolno?ci przy tworzeniu akwenw du?a.

Wyr?niam trzy podstawowe typy wysp: naro?niki -gdzie wyst?puje jeden k?t prosty, kraw?dzie -gdzie wyst?puje jeden odcinek prosty do umieszczania na brzegu sto?u, oraz klasyczne wyspy -maj?ce ob?y kszta?t do kreowania linii brzegowej.
Powstawanie ?atek:
Wyspy 1
Wyspy 2
Wyspy 3
Wyspy 4
Wyspy 5
Przyk?adowe sto?y:
Wyspy 6
Wyspy 7
Wyspy 8
Wyspy 9
Detale:
Wyspy 10
Wyspy 11
Wyspy 12
Wyspy 13
Pierwsz? wad? jak? dostrzeg?em to mo?liwo?? ?atwego przesuwania tak powsta?ego terenu, ale przy dodaniu innych elementw sto?u w postaci ska?, domw itp. powinno zosta? to wyeliminowane, a przynajmniej zniwelowane.
Czy taki sposb tworzenia terenu sprawdzi si?? Dowiemy si? niebawem, bo ju? od kwietnia, zestaw wysp b?dzie dost?pny w Staromiejskim Domu Kultury, dlatego zapraszam serdecznie na gr? i sprawdzenie osobi?cie.

Szukaj

Og?oszenia

Spotkania klubowe:

 

Wtorki, od godz. 19:00.

Soboty, od godz. 9:00.

Niedziele, od godz. 11:00.

 

(prosimy o upewnienie si?, czy zaj?cia w danym terminie nie zosta?y odwo?ane)

  

Pokazy i nauka gry:

 

[aktualnie brak zaplanowanych]

 

Warsztaty makietowe:

 

[aktualnie brak zaplanowanych]

 

***

Tu si? spotykamy:

 

Staromiejski Dom Kultury w Warszawie,

Sala "Klubowa", I. pi?tro.

 

***

KLUBOWY KALENDARZ!

Pinterest!

Pinterest

DT na Facebooku

Kto online

Naszą witrynę przegląda teraz 31 gości 

Logowanie