Mordheim w SDK - zapowied? kampanii "Thy Soul to Keep"!

Wakacje (rwnie? te akademickie, rozci?gni?te na wrzesie?) ju? za nami, ?ycie klubowe nabiera rozp?du i otrz?sa si? z wakacyjnego odr?twienia. Prace nad blatami trwaj?, turniej i par? innych projektw w przygotowaniu, a tymczasem coraz liczniejsi gracze pojawiaj?cy si? na wtorkowych spotkaniach domagaj? si? (i s?usznie) oficjalnej zapowiedzi kampanii. Wychodz?c naprzeciw tym oczekiwaniom, chcia?bym og?osi? start przewidzianej na dziesi?? bitew kampanii "Thy Soul to Keep" jako preludium do nadchodz?cej w niedalekiej przysz?o?ci rozbudowanej kampanii przygotowywanej w klimatach Sylvanii.


Na wst?pie kilka s?w na temat samej kampanii o ww. tytule, czyli "Thy Soul To Keep" (dalej: TSTK). Zasady do niej ukaza?y si? w czasopi?mie "White Dwarf", w trzech numerach (314, 315, 316), wydanych jako? w pierwszym kwartale 2006 r., i by?y to jedne z ostatnich "oficjalnych" materia?w, jakie producent gry do niej wyda? i to w dodatku na ?amach swojego sztandarowego czasopisma.

Akcja kampanii rozgrywa si? przede wszystkim w po?udniowo-zachodniej dzielnicy Mordheim, w ktrej znajduj? si? m.in. ?wi?tynia Morra, Cmentarz ?w. Vollera, Wi?zienie oraz Plac Egzekucji, i obraca si? wok? wydarze? wywo?anych przez upad?ego i ow?adni?tego szale?stwem arcykap?ana Morra - Solomona Vantora, ktry wraz ze swoimi akolitami pod pozorem obrz?dw pogrzebowych profanuje zw?oki i d??y do przeprowadzenia blu?nierczego rytua?u, ktry da?by mu niemal bosk? moc. Na jego drodze staj? jednak jego byli uczniowie, ktrzy wraz z bandami graczy przybywaj? do Miasta Pot?pionych, by powstrzyma? swojego by?ego mistrza. Tyle w telegraficznym skrcie o tle fabularnym.


Z "technicznego" punktu widzenia TSTK jest to w zasadzie najzwyklejsza, wr?cz klasyczna, mordheimowa kampania, jednak?e okraszona czterema dodatkami w postaci:
 • t?a fabularnego i historii opisuj?cej genez? ca?ego zamieszania;
 • dodatkowych Postaci Dramatu, ktre do??czaj? do band graczy, stworzonych na potrzeby TSTK;
 • w?asnej tabeli losowania scenariuszy;
 • trzech dodatkowych scenariuszy specjalnych, oraz scenariusza fina?owego, rwnie? napisanych na potrzeby tej kampanii.
Bior?c pod uwag? fakt, ?e szykujemy si? za jakie? +/- dwa-trzy miesi?ce do nieco bardziej rozbudowanej kampanii sylva?skiej, w ktrej zasad specjalnych do przeczytania i zapami?tania b?dzie nieco wi?cej (cho? pewnie nie a? tyle, co w rozgrywanym przez nas Border Town Burning), uk?ad proponowany w TSTK, czyli wprawdzie kampania w klimatach klasycznego Mordheim, ale za to z pewnymi fabularnymi smaczkami (nietrudnymi do spami?tania), wydaje mi si? ca?kiem uczciwy.

Zanim przejd? do cz??ci drugiej niniejszego posta, czyli zasad rozpoczynaj?cej si? w najbli?szy wtorek kampanii, podaj? linki doobecniepublicznie dost?pnych PDFw z TSTK (trzy cz??ci, z trzech kolejnych numerw WD):
 1. Cz??? I.
 2. Cz??? II.
 3. Cz??? III.
Przechodz?c do zapowiadanej cz??ci drugiej posta, przedstawiam swoisty "regulamin" nadchodz?cej kampanii. Kilka s?w wyja?nienia, zanim przejd? do meritum: nie chc? tu oczywi?cie nikogo "straszy?" regulaminami, czy podobnymi "surowymi" uregulowaniami, charakterystycznymi do tej pory raczej dla naszych turniejw, a nie kampanii, ale uzna?em, ?e swoiste sformalizowanie ram, w ktrych gramy, i napisanie czarno na bia?ym, w co, jak i kiedy gramy, przys?u?y si? zarwno organizatorom, jak i graczom.


Regulamin kampanii TSTK:
 1. Kampania rozpoczyna si? 7 pa?dziernika 2014 r. i planowana jest na 10 kolejnych spotka? w SDK (przewidywany koniec kampanii: po?owa grudnia 2014 r.).
 2. W kampanii - poza zasadami standardowymi i oficjalnymi (z LRB, Annuala i EiF) obowi?zuj? nast?puj?ce dodatkowe zasady specjalne:
 • zasady kampanii TSTK (patrz: powy?ej);
 • losowe zdarzenia ("Random happenings", str. 2, "Mordheim Annual 2002");
 • leczenie powa?nych zranie? (artyku? "Sawbones" z Town Cryera);
 • zasady "domowe" klubu DT (link, z zastrze?eniem, ?e nie obowi?zuje ju? zasada dodatkowego zwi?kszenia o +1 Rzutu Ochronnego wszystkich rodzajw zbroi!)
 1. Pocz?tkowe rozpiski uk?adane s? tradycyjnie na 500 gc (Marienburg na 600 gc).Wszystkie czary, modlitwy i ewentualne inne "losowe" elementy rozpiski zostaj? wylosowane przed pierwsz? bitw?, przy obecno?ci jednego ze wsp?graczy (wzgl?dnie organizatorw).
 2. Zgodnie z zasadami TSTK do ka?dej bandy do??cza jeden z sze?ciu kap?anw Morra - Postaci Dramatu tej kampanii - wylosowany, b?d? wskazany przez organizatorw. W przypadku, gdyby liczba graczy przekroczy?a liczb? kap?anw, do kolejnych graczy do??czaj? dodatkowi kap?ani, wprawdzie - dla odr?nienia - o innych imionach, ale korzystaj?cy z zasad z ktrego? z sze?ciu istniej?cych ju? w TSTK (o imieniu i zasadach decyduje organizator).
 3. W ka?dym momencie trwania kampanii gracz powinien zna? aktualne notowanie (rating) swojej bandy - jest to istotne m.in. dla sposobu dobierania par.
 4. Ze wzgl?dw klimatycznych mile widzianym (cho? nieobowi?zkowym) elementem, b?dzie opublikowanie przez gracza krtkiego (ok. 250-500 s?w) rysu fabularnego (na wzr historii z I cz. TSTK) dotycz?cego udzia?u swojej bandy w kampanii i nawi?zania "wsp?pracy" z jednym z kap?anw Morra. Publikacja historii uzyska premi?w postaci mo?liwo?ci jednorazowego zmodyfikowania jednej ko?ci w fazie eksploracji o +/- 1. Ch?? skorzystania z tego "bonusu" powinna by? zg?oszona organizatorom bezpo?rednio przed u?yciem.
 5. Podczas jednego spotkania ka?dy z graczy bierze udzia? w jednej bitwie. Bitwy tocz?ce si? w ramach kampanii mog? by? rozgrywane wy??cznie podczas wtorkowych spotka?, tylko w SDK, z zastrze?eniem 10. scenariusza,w przypadku ktrego ze wzgl?du na jego specyfik? (zasady specjalne, wieloosobowo??) rozgrywka mo?e by? przeprowadzona w wyznaczon? sobot? w grudniu 2014 r.
 6. Prosimy o punktualne przybywanie na spotkania, energiczne rozstawianie blatw i terenw oraz sprawny dobr w pary i mo?liwie szybkie rozpoczynanie gier.
 7. Ka?de spotkanie rozpoczyna si? doborem par do gry. Pierwsze?stwo wyboru przeciwnika przypada graczowi z najni?szym notowaniem swojej bandy. Nast?pnie przeciwnika wybiera kolejny gracz z najni?szym notowaniem. Procedura jest powtarzana do momentu, a? wszyscy gracze b?d? dobrani w pary. Przy doborze par nale?y uwzgl?dni? zasad?, by w miar? mo?liwo?ci nie gra? dwa razy z t? sam? osob? (zw?aszcza dwie bitwy z rz?du!).
 8. W przypadku nieparzystej liczby graczy,gracz "bez pary" do??cza- w miar? mo?liwo?ci - do dobranej ju? pary. Ewentualni gracze sp?nieni, ktrzy nie uczestniczyli w dobieraniu par, graj? ze sob?, wzgl?dnie do??czaj? - o ile istnieje taka mo?liwo?? - do dobranej ju? pary.
 9. Gracze losuj? scenariusz zgodnie z zasadami TSTK, z nast?puj?c? drobn? modyfikacj?: wynik 9 (Skirmish) oznacza, ?e bandy chwilowo opu?ci?y obr?b murw miejskich - bitwa rozgrywa si? w scenerii pozamiejskiej, a losowanie scenariusza odbywa si? przy u?yciu tabeli zamieszczonej na 38 str. dodatku "Empire in Flames".
 10. Ka?dy gracz powinien przynajmniej raz zagra? w ka?dy z trzech scenariuszy specjalnych TSTK (nie wliczaj?c scenariusza fina?owego), dlatego te? w bitwach 7., 8. i 9. gracz, ktry nie rozegra? jeszcze ktrego? z tych scenariuszy, ma prawo jego wyboru, zamiast losowania w wyniku rzutu w tabeli scenariuszy TSTK.
 11. Zasady losowania nie s? stosowane w odniesieniu do ostatniego, dziesi?tego, scenariusza kampanii, ktrym jest fina?owa bitwa - "The Temple of Morr".
 12. Po zako?czeniu kampanii zostanie przeprowadzona ocena Fair Play, ktra ma nagrodzi? przyjazne, kole?e?skie i bezkonfliktowe postawy w?rd graczy. Po zako?czeniu kampanii ka?dy gracz pisze na kartce, z kim gra?o mu si? najlepiej. Pod uwag? nale?y wzi?? m.in.: stosunek gracza do przeciwnika, znajomo?? zasad (nie musi by? bieg?a, chodzi raczej o podej?cie do ewentualnych pomy?ek), stosunek do gry, uczciwo?? i ?yczliwo?? (te dwie ostatnie cechy s? najwa?niejsze). NIE NALE?Y bra? pod uwag? samego poziomu gry czy czyjego? szcz??cia lub pecha w rzutach - sytuacja, kiedy gracz wymieni przeciwnika z powodu ?atwego zwyci?stwa, jakie nad nim odnis?, nie powinna si? zdarzy?.
 13. Za udzia? w kampanii przewidziane s? drobne nagrody rzeczowe (fanty przydatne w Mie?cie Pot?pionych ;)) - gwarantowane dla wszystkich graczy, ktrzy wzi?li udzia? w min. 5 bitwach oraz bitwie fina?owej. Dodatkowa nagroda przewidziana jest dla gracza, ktry zdoby? wyr?nienie Fair Play.
 14. Udzia? w kampanii nie jest dodatkowo p?atny, ale warunkiem niezb?dnym, by wzi?? w niej udzia? jest op?acenie standardowych sk?adek SDK za miesi?ce, kiedy rozgrywana b?dzie kampania (pa?dziernik, listopad, grudzie?) oraz ewentualnych sk?adek zaleg?ych.
 15. Organizatorzy zastrzegaj? sobie prawo do wprowadzania - w razie pilnej potrzeby - zmian w niniejszym Regulaminie, w tym w scenariuszach, oraz do dokonywania wi???cych interpretacji i uzupe?nie?, gdyby w trakcie trwania kampanii pojawi?y si? w?tpliwo?ci co do tre?ci regulaminu i scenariuszy.
Niezale?nie od powy?szych zasad jeszcze dwa s?owa o figurkach, znacznikach itp. Figurki pomalowane i WYSYWIG nie s? wprawdzie wymagane, ale b?d? jak zawsze (zw?aszcza to pierwsze) bardzo mile widziane (pami?tajcie, ?e pomalowane lepiej gra!). Warto te? przygotowa? zawczasu figurki na Postacie Dramatu i wszelkich Bohaterw Niezale?nych pojawiaj?cych si? w trakcie bitew. Na pewno przydadz? si? te? wszelakiej ma?ci znaczniki (np. znaczniki otwartych grobw w scenariuszu "The Cemetery of St. Voller".

Zdaj? sobie spraw?, ?e og?oszenie kampanii nast?puje z bardzo niedu?ym wyprzedzeniem w stosunku do jej rozpocz?cia, ale po prostu dobrze by by?o wystartowa? ju? z jak?? konkretn? akcj? w SDK. Zreszt? wydaje mi si?, ?e dla osb regularnie bywaj?cych w klubie, ktre dodatkowo ju? od jakiego? czasu dopomina?y si? startu kampanii ;), nie powinno to stanowi? zbyt du?ego problemu.

Zg?oszenia ch?ci udzia?u w kampanii lub ewentualne uwagi prosz? przesy?a? na skrzynk? email klubu D?bowa Tarcza lub prosz? zamieszcza? w temacie kampanii na forum Azylium.

Szukaj

Og?oszenia

Spotkania klubowe:

 

Wtorki, od godz. 19:00.

Soboty, od godz. 9:00.

Niedziele, od godz. 11:00.

 

(prosimy o upewnienie si?, czy zaj?cia w danym terminie nie zosta?y odwo?ane)

  

Pokazy i nauka gry:

 

[aktualnie brak zaplanowanych]

 

Warsztaty makietowe:

 

[aktualnie brak zaplanowanych]

 

***

Tu si? spotykamy:

 

Staromiejski Dom Kultury w Warszawie,

Sala "Klubowa", I. pi?tro.

 

***

KLUBOWY KALENDARZ!

Pinterest!

Pinterest

DT na Facebooku

Kto online

Naszą witrynę przegląda teraz 54 gości 

Logowanie