Mordheim - Nowa Kampania w SDK

Wyprodukowa?em na dniach taki oto tekst dotycz?cy mojego pomys?u na poprowadzenie i granie nowej kampanii w klasyczny Mordheim w SDK.

Z gry sorry za ewentualne b??dy i powtrzenia. Od pewnego czasu ucz? si?, ?e lepiej jest zrobi? w miar? dobrze, ni? robi? doskonale i nigdy nie zrobi?...

Prosz? o opinie,komentarze i przede wszystkim - o deklaracje ch?ci uczestnictwa :).

Mordheim - Nowa Kampania w SDK

1. Cel grania Kampanii jak najwi?cej zabawy dla wszystkich przy jednoczesnym zachowaniu elastyczno?ci zwi?zanej z r?n? frekwencj? graczy. Elastyczno?? w kwestii zasad Kampanii powinna okazac si? skutecznym remedium na problemy, na ktre natkn??a si? poprzednia Kampania Mordheim, wynikaj?ce z prby zamkni?cia w sztywne ramy zasad zbyt wiele elementw.
Rol? MG jest takie ustawienie ka?dego spotkania, ?eby ka?dy gracz ktry si? na nim stawi mg? zagra? potyczk? swoj? band?. Tym samym rezygnujemy z kontrolowania terenw i umieszczania na mapie znacznikw aktualnej lokalizacji bandy co w poprzedniej Kampanii w Mie?cie Pot?pionych powodowa?o trudno?ci z ustawianiem potyczek. Kolejne szczeg?y dalej. Czytaj?c kolejne punkty nale?y mie? na uwadze podej?cie elastyczne, fabularne i cel, ktrym jest jak najlepsza wsplna zabawa, niekoniecznie natomiast zwyci?stwo w rywalizacji st?d taka a nie inna forma zasad, ktre ni?ej przeczytacie.

2. Kampania z za?o?enia nie jest samograjem. MG przyjmuje na siebie rol? koordynatora gry w zakresie fabu?y i ustawiania potyczek.

3. Kampania jest w rzeczywisto?ci po??czeniem RPG, w ktrym gracze przyjmuj? role dowdcw swoich band i d??? do realizacji swoich Celw z Mordheimem, w ktrym bandy tocz? mi?dzy sob? potyczki, zbieraj? wyrdstone oraz rozwijaj? i wyposa?aj? bandy.

4. Gracze tworz? dowolne oficjalne bandy, bandy nietypowe lub z nietypowymi zmianami s? mo?liwe wy??cznie po uzgodnieniu z MG. Gracze wysy?aj? do MG informacj? o tym, jak? band? graj?.

5. U?ywamy Zasad z podstawowego podr?cznika Mordheim, Mordheim Annual 2002 i z House Rules SDK. MG zastrzega sobie mo?liwo?? wprowadzania w?asnych, nieprzewidzianych w oficjalnych materia?ach elementw do gry i zwi?zanych z nimi zasad, jednak od warunkiem nie ingerowania w zasady podstawowe (chyba, ?e w wyj?tkowych okoliczno?ciach i z korzy?ci? dla graczy) i w zasady dotycz?ce band graczy oraz zachowania klimatu ?wiata.

6. Oglny sens zgodny z histori? Mordheim niezale?ne bandy przybywaj? do miasta, aby poszukiwa? cennego wyrdstonea i/lub aby realizowac inne Cele. Bandy b?d? mia?y przydzielone Cele przez MG. Cele dziel? si? na 1 Cel G?wny i 3 Cele Pomniejsze, przy czym to rwnie? nie musi by? sztywna regu??. MG zastrzega sobie mo?liwo?? modyfikacji Celw dla band w trakcie gry w wyniku szczeglnego rozwoju sytuacji.

7. Rola MG:
a. koordynowanie potyczek (kto z kim gra), nadawanie sensu fabularnego potyczkom i dzia?aniom graczy
b. spinanie Kampanii w mo?liwie spjn? opowie??, poprzez wprowadzanie poza-potyczkowych elementw fabularnych i wszelka z tym zwi?zan? komunikacj? z graczami poza spotkaniami
c. wybieranie i/lub uzgadnianie wsplnie z graczami scenariuszy dla poszczeglnych potyczek, w tym rwnie? scenariuszy nieoficjalnych, w?asnych, opartych na pomy?le MG i/lub graczy

8. Przyk?ady Celw wyznaczonych bandzie przez MG: zgromadzenie 30 fragmentw wyrdstonea, skuteczne wyeliminowanie (?mier? w wyniku ran) przywdcy jednej z wrogich band, odnalezienie w ruinach miasta zaginionego artefaktu itd.

9. Gracze mog? ujawnia? swoje cele innym graczom, mog? je rwnie? trzyma? w tajemnicy. Wszystkie Cele musi zna? MG i musz? by? one z nim uzgodnione. Gracze s? zach?cani do samodzielnego wymy?lania sobie Celw.

10. Gracze powinni zadeklarowa? do MG, jak? band? zamierzaj? gra?. Im lepszy opis bandy dostanie MG, tym ?atwiej b?dzie wymy?li? dla bandy Cele zgodne z oczekiwaniem gracza i z jego wizj? bandy ktra prowadzi. Opis nie musi by? d?ugi, wa?ne, aby by? tre?ciwy. MG mo?e przyzna? specjaln? premi? pocz?tkow? dla bandy, ktrej opis b?dzie ciekawy i klimatyczny albo ktry b?dzie zawiera? ciekawy pomys? na band? lub jej przywdc?.

11. Bandy nie zdobywaj? i nie kontroluj? terenw (chyba, ?e b?dzie to wynika?o z Celw dla bandy wwczas b?d? si? z tym wi?za?y dodatkowe zasady, korzy?ci i/lub ryzyko).

12. Z terenami na ktrych toczy? si? b?d? potyczki wi?za? si? b?d? przewa?nie Cele scenariuszy, a scenariusze dla potyczek b?d? losowane spo?rd pasuj?cych do danego terenu (lokacji).

13. Gracze s? zach?cani do wsp?tworzenia gry poprzez proponowanie MG w?asnych pomys?w na lokacje i scenariusze.

14. Gra nie ma okre?lonych ram czasowych, nie wyznaczamy czasu na ruchy. Chodzi o to, aby gra toczy?a si? naturalnym rytmem cotygodniowych spotka? w SDK, ktre b?d? rwnoznaczne z Turami Kampanii. Spodziewamy si?, ?e w czasie jednej Tury Kampanii banda stoczy przewa?nie jedn? potyczk?. W przypadku braku mo?liwo?ci stoczenia potyczki w SDK, gracze mog? stoczy? ja w innym, dogodnym dla siebie miejscu w porozumieniu z MG, ktry wybierze scenariusz. Gracze nie powinni umawia? si? na potyczki bandami bior?cymi udzia? w Kampanii poza jej normalnym przebiegiem (np. celem dopakowania swoich band).

15. Ka?da banda pomi?dzy Turami Kampanii zajmuje si? odpoczynkiem, regeneracj?, ale te? wykonuje swoje inne, rutynowe dzia?ania r?ne dla r?nych band. Z dzia?a? tych wynika? b?d? dla ka?dej bandy inne korzy?ci/ryzyko. Zwykle b?d? to korzy?ci(/ryzyko) losowe, np. rzadko - znalezienie w ruinach dodatkowego wyrdstonea, cz??ciej znalezienie czego? przydatnego lub innego cennego, lub znacz?cego fabularnie przedmiotu. MG przygotuje i przeka?e ka?demu graczowi Kart? Zdarze? zawieraj?ca wy?ej wzmiankowane elementy. Z Karty tej gracz b?dzie co Tur? Kampanii losowa? efekty dzia?a? jego dru?yny.

16. Indywidualne zwyci?stwo bandy zwyci??a ka?da banda, ktrej uda si? zrealizowa? wszystkie przydzielone bandzie Cele Pomniejsze oraz jeden przydzielony bandzie Cel G?wny przed Wielkim Fina?em lub w jego trakcie. Po pierwszym indywidualnym zwyci?stwie ktrejkolwiek bandy Kampania toczy si? dalej a? do WF. O czasie Wielkiego Fina?u zdecyduje MG. Mo?e on odby? si? nawet na nast?pnym spotkaniu wzgl?dem spotkania, na ktrym jedna z band zrealizowa?a jako pierwsza swj G?wny Cel. Wielki Fina? b?dzie z du?ym prawdopodobie?stwem zwi?zany z realizacj? tego w?a?nie Celu. Zwyci?zcw Kampanii mo?e by? zatem kilku indywidualnie i grupowo.

17. Fina?em Kampanii b?dzie starcie wszystkich band i sojuszw band ktre uznaj?, ?e chc? w tym finale uczestniczy? (i uznaj?, ?e s? w stanie podj?? walk? z widokami na zwyci?stwo). O co b?d? walczy?? To si? oka?e (rola MG) zaraz po indywidualnym zwyci?stwie jednej z band. Je?eli do Wielkiego Fina?u dotrwa tylko jedna banda lub jeden sojusz, stanie ona do walki z przeciwnikiem wprowadzonym przez MG, stanowi?cym dla niej ambitne wyzwanie.

18. Gracze mog? tworzy? sojusze wed?ug uznania, jednak pod warunkiem zgodno?ci z fluffem. Op?tani nie sprzymierz? si? z ?owcami czarownic, krasnoludy ze skavenami itd. Niektre sojusze mog? by? ryzykowne MG mo?e wprowadzi? do nich elementy losowe lub nielosowe, nawet takie jak bunt i dezercja niektrych bohaterw lub ich wyst?pienie przeciwko w?asnemu dowdcy. Tym samym nie wprowadzamy sztywnego podzia?u na dobre i z?e bandy.

19. Gracze maj? pe?n? swobod? odgrywania rl przywdcw swoich band i ustalania z MG dowolnymi sposobami swoich dzia?a?, mog?cych mie? wp?yw na kolejne rozgrywane scenariusze. Dotyczy to w szczeglno?ci poza-potyczkowych dzia?a? ograniczonych jedynie wyobra?ni? graczy (nocne przeszpiegi, rozsiewanie plotek, zatruwanie studni, odprawianie rytua?w lub nabo?e?stw, akty sabota?u, zasadzki, pu?apki, pozyskiwanie stronnikw, przekupstwo itp. Itd., ale rwnie? dzia?ania zwi?zane z Celami, np. poszukiwanie wyrdstonea w Kraterze lub ukrytego skarbu w Dzielnicy Kupieckiej).

20. MG rwnie? chce sobie pogra? ( ? ), w zwi?zku z tym b?dzie prowadzi? w?asn? band?, staraj?c si? nie wprowadza? do gry elementw j? faworyzuj?cych.

21. Ka?de spotkanie w klubie b?dzie zaczyna?o si? od wylosowania, wybrania lub przydzielenia (decyzja MG) kart scenariuszy przygotowanych przez MG dla graczy. Z tych kart b?dzie wynika?o, kto z kim b?dzie gra?. Gracze mog? rwnie? umawia? si? na potyczki z graczami, ktrych bandy s? zwi?zane z ich Celami, jednak wskazane jest, aby wcze?niej informowali o tym MG, ktry dzi?ki temu b?dzie mg? przygotowa? odpowiednie scenariusze dla pozosta?ych. Gracze mog? te? poza potyczkami sugerowa? MG z kim powinni stoczy? potyczk?, uzasadniaj?c to swoimi celami.

22. Z natury rzeczy bandy graczy, ktrzy b?d? mogli cz??ciej bywa? na spotkaniach i toczy? wi?cej potyczek b?d? si? szybciej rozwija?y (lub szybciej gin??y). Jednak gracze, ktrzy z r?nych powodw b?d? rzadziej gra? potyczki, rwnie? b?d? mogli zdobywa? do?wiadczenie i fundusze - w wyniku swoich dzia?a? poza-potyczkowych realizowanych w uzgodnieniu z MG (nie tylko opisanych wcze?niej, rutynowych dzia?a? i ich efektw losowanych wg Karty Zdarze?). Przewa?nie b?d? to korzy?ci znacz?co mniejsze, bo obarczone mniejszym ryzykiem utraty zdrowia i ?ycia ni? potyczki scenariuszowe.

23. MG b?dzie stara? si? premiowa? ka?dy wk?ad fluffowy i fabularny wnoszony przez gracza do wsplnej zabawy. Mog? to by? opisy miejsc, postaci, obwieszczenia, plotki i wszelkie inne pomys?y, ktre b?d? mog?y by? od razu lub po niewielkich modyfikacjach MG udost?pnione wszystkim graczom. Ka?da tre?? fabularna powinna by? rozpowszechniana do graczy za po?rednictwem MG.

24. Komunikacja mi?dzy graczami a MG b?dzie odbywa?a si? droga mailow? i na forum Azylium.

25. Aby rozpocz?? Kampani? trzeba:
a. Okre?li?, jakie bandy bior? w niej udzia? i przygotowa? krtki opis bandy jej sk?ad, charakter, motywacje itd. (gracze)
b. Przygotowa? map? i fabularne opisy lokacji (MG & gracze)
c. Przygotowa? Cele dla band (MG w porozumieniu z graczami) tak, aby ich kolizje prowokowa?y graczy do star?
d. Przygotowa? Karty Zdarze? dla band (MG)
e. Przygotowa? scenariusze na pierwsze spotkanie

26. Mo?liwe jest do??czanie si? nowych graczy w trakcie trwania kampanii. W porozumieniu z MG ustalone zostan? warunki przy??czenia i ich fabularne uzasadnienie tak, aby nowi gracze mieli szans? rywalizowa? z bardziej ju? do?wiadczonymi bandami uczestnicz?cymi w Kampanii.

Dyskusja na temat nowej kampanii Mordheim z elementami RPG toczona jest na forum Azylium pod nast?puj?cym linkiem:http://azylium.vot.pl/ForumsPro/viewtopic/t=5604.html

Szukaj

Og?oszenia

Spotkania klubowe:

 

Wtorki, od godz. 19:00.

Soboty, od godz. 9:00.

Niedziele, od godz. 11:00.

 

(prosimy o upewnienie si?, czy zaj?cia w danym terminie nie zosta?y odwo?ane)

  

Pokazy i nauka gry:

 

[aktualnie brak zaplanowanych]

 

Warsztaty makietowe:

 

[aktualnie brak zaplanowanych]

 

***

Tu si? spotykamy:

 

Staromiejski Dom Kultury w Warszawie,

Sala "Klubowa", I. pi?tro.

 

***

KLUBOWY KALENDARZ!

Pinterest!

Pinterest

DT na Facebooku

Kto online

Naszą witrynę przegląda teraz 25 gości 

Logowanie